Potřebujete pomoci s nákupem nebo poradit? Volejte infolinku zdarma:       Rádi Vám pomůžeme.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, uvedené dále v textu se vztahují na nákup prostřednictvím e-shopu na internetové stránce www.peri-mares.cz/eshop nebo bezplatné infolinky +420 800 100 488.
Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu nebo bezplatné infolinky +420 800 100 488 prodávajícího.

Kontaktní údaje (Provozovna):

Miloš Mareš
Riegrova 216
Milevsko
399 01

Telefonní číslo: +420 800 100 488 (bezplatná linka)
E-mail: info@peri-mares.cz

Prodávající:

Miloš Mareš
Pavlišovská 2288/11
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

Identifikační číslo: 15103374
DIČ: CZ6009070100

Telefonní číslo: +420 800 100 488 (bezplatná linka)
E-mail: info@peri-mares.cz

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, kupující péřový výrobek, prostřednictvím bezplatné infolinky +420 800 100 488 nebo e-shopu na stránkách www.peri-mares.cz/eshop.

Provozovatel:

Miloš Mareš
Pavlišovská 2288/11
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

Identifikační číslo: 15103374
DIČ: CZ6009070100

Telefonní číslo: +420 800 100 488 (bezplatná linka)
E-mail: info@peri-mares.cz

Základní charakteristika zboží:

E-shop nabízí péřové výrobky (deky, polštáře, péřový bederní pás a další péřové výrobky) klasických i atypických rozměrů. Povrch péřových produktů je tvořen 100% bavlněnou sypkovinou. V případě péřového bederního pásu v maskáčovém provedení je složení povrchu následující: 64% bavlna, 34% polyester, 1% elastan. Nabízíme 20 typů sypkoviny (mnoha barev, s potiskem, bez potisku) a dva druhy materiálu - florisa F (tužší látka) a sulpa S (měkčená). Výrobek je plněn kvalitním husím peřím.

Uzavření smlouvy:

Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nastane odesláním objednávkového formuláře na stránkách http://www.peri-mares.cz/eshop nebo ústní formou prostřednictvím bezplatné infolinky +420 800 100 488 v českém jazyce.

Objednací podmínky (způsob objednání):

Péřové výrobky je možné objednat pomocí e-shopu na www adrese http://www.peri-mares.cz/eshop nebo pomocí telefonní infolinky +420 800 100 488. Objednání prostřednictvím internetových stránek a telefonního čísla +420 800 100 488 je bezplatné.

Prostřednictvím internetových stránek http://www.peri-mares.cz/eshop lze objednat maximálně 5ks pásů. Pro objednání většího počtu pásů využijte bezplatné infolinky +420 800 100 488, kde s Vámi bude dohodnut individuální postup.

Dodací podmínky:

Výrobky jsou pečlivě zabaleny do folie a vloženy do kartonu. Cena za dodání (poštovné) činí 160-199 Kč s DPH, pro péřový bederní pás 120 Kč s DPH. Cena poštovného je kalkulována v závislosti na rozměru zakázky v posledním kroku objednávky. U zakázky přesahující částku 10 000 Kč poštovné neplatíte. Poplatek za balné neúčtujeme. Doručujeme prostřednictvám přepravní společnosti DPD.

Kupujícímu doporučujeme při převzetí zboží  zkontrolovat, zdali nebylo zboží poškozeno dopravcem při přepravě, případné škody dopravci nahlásit a zahájit s ním neprodleně reklamační řízení. Poškození zásilky při přepravě lze reklamovat také u prodávajícího a to na e-mail info@peri-mares.cz., Pokud tak kupující neučiní neprodleně po převzetí zboží, vystavuje se riziku, že jeho reklamace poškození zásilky při přepravě či její neúplnosti bude ze strany prodávajícího zamítnuta. Zboží v objednávce je majetkem prodávajícího, až do řádného zaplacení uvedené ceny kupujícím.

Právo na odstoupení:

Zákazník má právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od smlouvy je možné využít formulář ze stránek České obchodní inspekce, dostupný k dnešnímu dni (12. 7. 2016) na adrese http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/odstoupeni-od-smlouvy-formular.docx. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@peri-mares.cz.

Doporučujeme zboží vrátit kompletní, včetně příslušenství (u péřového bederního pásu prodlužovací a zkracovací pásek, fixační pásek, záslepku), dokladů (platební doklad, návod na použití) a výrobku samotného; Doporučujeme zboží vhodně zabalit, aby se nepoškodilo přepravou. Pokud spotřebitel nevrátí po odstoupení od smlouvy vše, co na jejím základě přijal, odpovídá prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Prodávající je oprávněn v takovém případě ponížit vrácenou částku o výši způsobené škody. Peníze za zboží a za zaslání zboží k zákazníkovi budou zákazníkovi vráceny do čtrnácti (14) dnů převodem na účet nebo poštovní složenkou. Vrácení zboží prostřednictvím dobírky nebude přijato. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží.

Ochrana osobních údajů:

Osobní data, poskytnutá kupujícím při objednávce, považuje prodávající za důvěrná. Nakládá s nimi v souladu s právními předpisy ČR. Data nejsou předávána třetí straně s výjimkou dopravce (České pošty). Dopravci jsou sdělována pouze data důležitá pro doručení zboží.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Záruky a reklamace:

Na péřové výrobky je poskytována záruka 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Vadné zboží doporučujeme reklamovat s originálem nebo kopií prodejního dokladu. Zároveň doporučujeme připojit dopis s popisem závad a kopii zadní strany návodu na použití, kde jsou údaje o výstupní kontrole. Vadné zboží můžete reklamovat na níže uvedené adrese osobně nebo poštou. Neposílejte reklamace formou dobírky. Nebudou přijaty. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky.

Místo pro vyřízení reklamace:

Firma Miloš Mareš
Riegrova 216, Milevsko
Milevsko
399 01

V případě spotřebitelského sporu lze využít postup pro mimosoudní řešení sporů (ADR) prostřednictvím notifikovaného subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ČOI (Česká obchodní inspekce). Podrobné informace naleznete na adrese https://adr.coi.cz/cs.

Obchodní podmínky nabývají v platnost od 1.1.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit znění obchodních podmínek bez předchozího upozornění.